"Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní."

(KKC 1213).

 Krst dieťaťa

Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu spresníte s kňazom.

Nahlásiť krst môžu len rodičia dieťaťa.

Potrebnými dokladmi sú kopia rodného listu dieťaťa, ktorý prinesiete so sebou a Krstný lístok ktorý vyplníte buď v kancelárii pri nahlásení krstu, alebo si stiahnete TU a vyplnený donesiete pri nahlásení krstu.

Krstíme v kostola Navštívenia Panny Márie v Nitre, alebo v Kaplnke sv. Cyrila a Metoda Nitra (VÚ 4405).

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré patrí do jeho farnosti.

Do vojenskej farnosti patria:

a) príslušníci a zamestnanci ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov a zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu dočasnú, alebo trvalú;

b) príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zborov, poberajúci výsluhový, alebo starobný dôchodok;

c) poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pacienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy;

d) všetci katolícki veriaci ustanovení, alebo schválení podľa kánonického práva ordinárom do služby pre ordinariát;

e) rodinní príslušníci osôb uvedených v písm. a), b), c), d), teda ich manželskí partneri a deti, a to aj plnoleté pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní a ich domáci pomocníci, ak s nimi bývajú v spoločnej domácnosti;

Ak nepatrí do vojenskej farnosti, je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „prepustenie ku krstu“ z farnosti v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť (Farnosť sv. Cyrila a Metoda Protilietadlová raketová brigáda Nitra).

Rodičia a krstní rodičia, musia pred krstom absolvovať krstnú náuku, ktorá sa koná zvyčajne pred krstom, alebo po dohode s kňazom.

Na krst si prineste krstnú košieľku; krstnú sviecu; plienku na utretie hlavičky dieťaťa po krste.

 Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nie je pokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené osobne.

Krst dospelého

Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa u kaplána, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Prípravné stretnutia začínajú po dohode. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery. Na Veľkú noc Vám bude zároveň s krstom vyslúžená aj sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (Prvé sväté prijímanie).

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonickéh práva (KKP).

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  1. Aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  2. Aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
  3. Aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  4. Aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  5. Aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)

Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.