„Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.“

(KKC 1601)

   Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.

O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej patrí aspoň jeden zo snúbencov-žiadateľov.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, musia sa podľa partikulárneho práva nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Tento časový limit bol stanovený nariadením biskupského úradu. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú pohovory - náuky s kňazom (zápis, prikázania, sviatosti a pohovor o obrade). Jednotlivé predmanželské náuky a ich termíny sú po dohode so správcom farnosti.

Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad alebo si telefonicky dohovorili termín stretnutia, kde si dohodnú aj presný dátum a čas konania obradu a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko ostatné.

Ak niektorý zo snúbencov-žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

 Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na náukách.

K zápisu je potrebné:

zápisnica o uzavretí manželstva (riadne vyplnenú a podpísanú z matričného úradu);

doklad o svedkoch (čitateľne vypísaný);

krstný list; Krstný list je možné vyžiadať si v mieste príslušného farského úradu.

- licencia – povolenie farára aspoň jedného zo snúbencov, ak ani jeden nepatrí do našej farnosti;

úmrtný list (predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova).

Výňatok z kódexu kanonického práva - časť manželstvo si môžete pozrieť TU.

Priebeh obradu vyslúženia sviatosti manželstva si môžete pozrieť TU.

Web/Internetové stránky:

- Liga pár páru:                              www.lpp.sk

- Billingsova ovulačná metóda:         www.billings.sk

Diecézne centrum pre rodinu:

Banskobystrickej diecézy:                       www.rodinabb.sk

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku: www.hkr.host.sk

Manželské stretnutia:                             www.mstretnutia.sk/

Občianske združenie FORUM ŽIVOTA:

                                                            www.forumzivota.sk

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo: www.family-sk.sk

Národní centrum pro rodinu v ČR:            www.rodiny.cz

Snúbenci pred uzatvorením sobáša musia absolvovať predmanželskú prípravu a zároveň pristúpia k sviatosti zmierenia.