Cirkev sa vždy starala o duchovnú správu v ozbrojených silách (OS) a ozbrojených zboroch (OZ) v súlade s ich požiadavkami. Príslušníci a zamestnanci ozbrojených zložiek predstavujú osobitnú vrstvu a v dôsledku ich osobitných podmienok potrebujú špecifickú formu duchovnej služby. Vytvorili sa preto cirkevné štruktúry, na ktorých čelo boli ustanovení ordinári s cirkevnou právomocou. Úlohy duchovnej služby sa netýkajú len príslušníkov OS a OZ a ich osobitných okolností, ale aj štátu s ohľadom na všeobecné cítenie a porozumenie spoločnosti pre podstatu a úlohu ozbrojených zložiek v ľudskej spoločnosti. Cirkev na základe toho zriadila už 34 ordinariátov po celom svete.

 Duchovná služba má v ozbrojených zložkách svoje vážne, nezastupiteľné a dôležité miesto. Duchovní majú zákonom stanovené a chránené poslanie, úlohy, zabezpečenú nedotknuteľnosť osoby a nakladania s informáciami osobného a diskrétneho charakteru (spovedné tajomstvo).

 Cirkev postoj k duchovnej službe prejavila ustanoveniami kánonického práva o vojenských duchovných správcoch a vydaním apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Spirituali militum curae, ktorá kánonicky upravuje duchovnú službu formou personálnych diecéz (vojenských ordinariátov, ordinariátov OS a OZ a pod.) na čele s vojenskými biskupmi, biskupmi OS a OZ alebo poľnými ordinármi. Význam a dôsledky kánonickej úpravy duchovnej služby v konštitúcii spočívajú vo vzniku diecézy OS a OZ. Duchovná služba tak má oporu aj v cirkevnej legislatíve, čo umožňuje špecifickým spôsobom dôsledne plniť jej poslanie v prospech spoločného dobra.

 Na základe parciálnej Zmluvy o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, zriadila Svätá stolica podľa kánonického práva Ordinariát OS a OZ SR, ktorý začal svoju činnosť 1. marca 2003. Ordinariát je postavený na úroveň diecézy. Na čele ordinariátu je Mons. František Rábek, ktorého Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 20. januára 2003. Generálnymi vikármi boli plk. ThLic. Marko Trochan, pplk. ThLic. Michal Štang a v súčasnosti tento úrad zastáva plk. Mons. Mgr. František Počurek.

 Podľa kánonického práva katolícki veriaci podliehajúci pod jurisdikciu, teda právomoc ordinára niesu povinní ju využívať a môžu využívať aj právomoc ordinárov civilných diecéz. Právomoc ordinára neznamená povinnosť pre všetkých príslušníkov bez rozdielu vierovyznania, resp. bez vyznania, podriaďovať sa pôsobeniu ordinára a duchovných ordinariátu. Neznamená ani nijakú diskrimináciu osôb iných vierovyznaní, resp. bez vyznania, či nadradenosť Katolíckej cirkvi v tejto oblasti.

Kňazi a diakoni môžu vykonávať duchovnú službu iba podľa príslušných liturgických a kánonických predpisov. Tým je zabezpečené, že ani jedna zo strán nebude môcť zneužiť svoje postavenie a pôsobenie tak, aby to odporovalo poslaniu duchovnej služby a duchovných. Uvedené nebráni ani ekumenickej spolupráci duchovných ordinariátu s duchovnými nekatolíckych cirkví, ani slúženiu ekumenických bohoslužieb aj pre príslušníkov nekatolíckych cirkví v zmysle ustanovení liturgických a kánonických predpisov.

V zmysle predpisov kánonického práva podliehajú pod právomoc ordinariátu katolícki veriaci: príslušníci a zamestnanci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu, ich rodinní príslušníci, teda ich manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté, pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej domácnosti, poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pacienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy, všetci katolícki veriaci, ustanovení alebo schválení ordinárom do trvalej služby podľa kánonického práva pre ordinariát, osoby, ktoré sú vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody, zadržané alebo zaistené.